Doskonal - Centrum Kursów

Regulamin Szkoły Narciarskiej Doskonal.

 

REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ DOSKONAL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szkoła Narciarska Doskonal prowadzi działalność pod patronatem Polskiego Instytutu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, z zakresu nauki jazdy na nartach zjazdowych oraz snowboardzie.

2. Rezerwacji zajęć można dokonywać telefonicznie, osobiście w szkole lub mailowo wysyłając wiadomość na adres: szkola.narciarska@doskonal.pl

3. Lekcja w Szkole Narciarskiej Doskonal trwa 60 minut. (2h = 120 minut, 3h = 180 minut).

4. Cena lekcji nie zawiera opłaty za korzystanie z wyciągów przez Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić się na zajęcia z zakupionym karnetem. Uczestnik zgłaszający się na lekcję powinien mieć przygotowane sprzęt narciarski lub snowboardowy.

5. WPŁATA ZALICZKI I REZERWACJA ZAJĘĆ JEST RÓWNOZNACZNA Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU SZKOŁY NARCIARSKIEJ DOSKONAL.

6. Rezerwując lekcje należy wpłacić co najmniej 30-40% całkowitego kosztu udziału w szkoleniu.

7. Klient Szkoły Narciarskiej otrzymuje kontakt do instruktora prowadzącego szkolenie po zaksięgowaniu wpłaty lub przesłaniu potwierdzenia wpłaty.

8. Szkoła Narciarska nie zapewnia Uczestnikom sprzętu narciarskiego oraz nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania lekcji.

9. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.

10. Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać telefonicznie do biura lub Instruktorowi, szczegółowe i rzetelne informacje dot. umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie Uczestnika. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ustalenia poziomu umiejętności Uczestnika oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę „DOSKONAL”.

11. Uczestnicy szkolenia zostaną przypisani do grupy na podstawie oświadczenia o poziomie umiejętności. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuowania kursu lub do przeniesienia Uczestnika do innej grupy, jeśli okaże się, że jego umiejętności nie odpowiadają poziomowi grupy, do której został on przydzielony. Sytuacja taka nie powoduje obowiązku zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

12. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora zadeklarowanego do prowadzenia zajęć, w miarę możliwości zostanie on zastąpiony innym, aby zajęcia mogły się odbyć planowo. W przypadku braku możliwości zastępstwa, zostanie ustalony nowy termin zajęć lub też będzie możliwa rezygnacja z nich.

13. W przypadku nagłej niedyspozycji uczestnika (choroba), potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem istnieje możliwość przekazania zarezerwowanych zajęć innej osobie nie objętej wcześniej zgłoszeniem, która ma wziąć udział zastępczo w szkoleniu. W innej sytuacji wpłacona zaliczka (30-40% kwoty finalnej) nie podlega zwrotowi. W przypadku przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wpłacona zaliczka jest pomniejszana o opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł za osobę.

14. W przypadku wystąpienia skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywnych opadów deszczu lub deszczu ze śniegiem), o przeniesieniu zajęć na inny termin decyduje instruktor. Ocena warunków atmosferycznych do odbycia zajęć leży po stronie instruktora.

15. Za szkody spowodowane przez uczestnika wyjazdu odpowiada Uczestnik. W przypadku szkód wyrządzonych przez dzieci odpowiadają finansowo rodzice lub prawni opiekunowie.

16. W przypadku kiedy klient nie dostarczy danych osobowych wraz ze zdjęciem, potrzebnych do wydania karty narciarza najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem ferii zimowych z Doskonal, ponosi dodatkową opłatę administracyjną w wysokości 50 zł za zamówienie i koszty przesyłki.

17. Każda lekcja może zostać na wyraźne życzenie Uczestnika skrócona. W przypadku takim nie przysługuje jednak zwrot całości bądź części jej ceny. W przypadku rezygnacji przez któregoś z Uczestników z udziału w lekcjach grupowych w czasie jej trwania, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej przez niego kwoty.

18. W sytuacji gdy Uczestnik spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

19. Wszystkie pakiety szkoleń oferowane przez Organizatora płatne są z góry przed rozpoczęciem zajęć. Nie ma możliwości płacenia za pakiet po każdej wykorzystanej lekcji.

logo-kask

logo

II. UBEZPIECZENIE

1. Organizator szkolenia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki wypadku na stoku powstałe nie z winy organizatora. Uczestnik powinien zadbać o odpowiedni ubiór narciarski, sprawny technicznie, własny lub wypożyczony sprzęt oraz kask narciarski.

2. Wszystkie osoby uczestniczące w wyjazdach krajowych i zagranicznych mają obowiązek posiadać we własnym zakresie ważne ubezpieczenie narciarskie NNW oraz OC.

3. W przypadku wyjazdów zagranicznych zaleca się każdemu uczestnikowi wyjazdu ubezpieczenie w zakresie kosztów leczenia (KL) poza granicami kraju. Każdy Uczestnik zobligowany jest do wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (koszt ubezpieczenia to 3% wartości imprezy i zawarty jest w cenie wyjazdu).

4. W przypadku korzystania z oferty szkoły narciarskiej w kraju zalecamy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (3% wartości imprezy, koszt nie jest zawarty w cenie).

5. Uczestnik może dodatkowo ubezpieczyć się indywidualnie na wyższe sumy gwarancyjne oraz inne warianty ubezpieczenia niż podane w ofercie Organizatora. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieaktualne ubezpieczenie Uczestnika.

logo

III. KOSZTY WYJAZDU

1. W przypadku wyjazdów za granicę wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50% do 7 dni od podpisania umowy na wypoczynek. Równoznaczna jest ona z rezerwacją miejsca i akceptacją postanowień regulaminu oraz jego przestrzeganiem. Pozostała część opłaty za wyjazd jest wpłacana zgodnie z warunkami oferty w podanym przez Organizatora terminie. W przypadku braku wpłaty pozostałej kwoty, wpłacona zaliczka przepada na zasadach określonych szczegółowo w ogólnych warunkach umowy wyjazdu, a rezerwacja i tym samym umowa między uczestnikiem i organizatorem jest anulowana w takiej sytuacji.

2. W przypadku zajęć w Polsce wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 30-40% kwoty finalnej na rachunek bankowy, a pozostała część kwoty do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. Wpłata zaliczki równoznaczna jest z rezerwacją miejsca i akceptacją postanowień regulaminu oraz jego przestrzeganiem. W przypadku braku wpłaty pozostałej kwoty, wpłacona zaliczka przepada na zasadach określonych szczegółowo w ogólnych warunkach, a rezerwacja jest anulowana.

logo

IV. REZYGNACJA Z WYJAZDU

1. Uczestnik może odstąpić od umowy – złożyć rezygnację w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy. Rezygnacja lub zmiana terminu wyjazdu przez Uczestnika wymaga pisemnego oświadczenia, doręczonego do Organizatora. W każdym wypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów.

2. W przypadku rezygnacji ze świadczeń z powodów niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów (w wysokości nie wyższej niż ustalona poniżej) poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania danego świadczenia na rzecz Organizatora. Koszty rezygnacji z uczestnictwa maksymalnie wynoszą:

  • 30 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja nastąpi w terminie przekraczającym 60 dni przed pierwszym dniem wyjazdu,
  • 50 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja nastąpi w okresie od 59 do 20 dnia przed pierwszym dniem wyjazdu,
  • 90 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja nastąpi w okresie od 19 dnia przed pierwszym dniem wyjazdu.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z wyjazdu istnieje możliwość przekazania dokonanych wpłat na inne, wskazane osoby nie objęte wcześniej zgłoszeniem, a mające wziąć udział zastępczo w wyjeździe. Zmiana uczestnika wyjazdu może nastąpić najpóźniej na 10 dni przed wyjazdem. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może odstąpić od tego zapisu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu z powodu braku wymaganego minimum uczestników. Może to jednak nastąpić nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

5. Uczestnik nie może domagać się odszkodowania, jeżeli odwołanie imprezy nastąpiło z powodu:

  • zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator poinformuje o tym klienta w uzgodnionym terminie,
  • siły wyższej.

logo

V. REKLAMACJE

1. Organizator przyjmuje ewentualne reklamacje w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej jakości lub ilości świadczeń stanowi pisemna reklamacja lub adnotacja w formie pisemnej, potwierdzona przez Organizatora w czasie trwania wypoczynku. Bez spełnienia tego warunku, reklamacja nie zostanie rozpatrzona. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do Organizatora.

2. Nie uznaje się zasadności reklamacji, jeśli wykonanie reklamowanego świadczenia było w danym miejscu i czasie ryzykowne i narażające Uczestnika na niebezpieczeństwo, o czym decyduje opiekun – instruktor.

3. Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 30 dni od daty rezygnacji uczestnika lub daty uznania reklamacji.

logo

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Rodzice zobowiązani są do przygotowania dziecka do zajęć w szkółce, oraz dotarcia na miejsce zbiórki co najmniej 10 minut przed wyznaczoną godziną. Pozostałe dzieci nie mogą czekać na „spóźnialskich”, w razie spóźnienia nie gwarantujemy uczestnictwa w zajęciach oraz nie zwracamy kosztów szkolenia.

2. Jeśli rodzic nie potrafi obiektywnie ocenić poziomu zaawansowania dziecka zalecamy udział w lekcjach indywidualnych przed rozpoczęciem szkolenia, płatnych zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym sezonie. W trakcie trwania zajęć indywidualnych instruktor rzetelnie oceni poziom umiejętności Uczestnika.

3. Po pierwszym spotkaniu instruktora z Uczestnikami odbywa się weryfikacja umiejętności i w zależności od poziomu kwalifikacji możliwe są korekty w grupach. W trosce o jakość szkolenia oraz jednorodność grupy instruktorzy w trakcie zajęć mogą przenieść uczestnika do innej grupy. Jeśli umiejętności Uczestnika nie sprostają poziomowi grupy, wówczas jest on kierowany na płatne lekcje indywidualne. Sytuacja taka nie powoduje obowiązku zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

4. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza wielokrotnie instruktorowi brak chęci udziału w szkoleniu, rodzic ma obowiązek odebrać dziecko ze szkolenia. Sytuacja powyższa nie powoduje obowiązku zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

5. W czasie przerwy w zajęciach dzieci pozostają pod opieką instruktora. Rodzice są zobowiązani czekać w miejscu zbiórki na 10 minut przed planowanym zakończeniem zajęć.

6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
Osobowych ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926, z późn. zmianami ) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Uczestnicy maja prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

7. Administratorem danych osobowych jest PIRKFiS ul. Kopernika 5/25 , 38-200 Jasło

8. Szkoła Narciarska Doskonal zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 r.

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby biura PIRKFiS.

Polecane Kursy.