Doskonal - Centrum Kursów

Audyt bezpieczeństwa.

Oferujemy audyty bezpieczeństwa o charakterze ogólnym oraz specjalistyczne audyty szczegółowych obszarów bezpieczeństwa tj. audyt ochrony fizycznej.

Obszar działań w obrębie audytu ochrony fizycznej przedstawia się następująco:

  1. Wizja lokalna w obrębie firmy określenie aktualnego stanu w zakresie realizowanej ochrony fizycznej, w tym zasady pełnienia służby, gospodarka kluczami, zasady kontroli służby.
  2. Ocena firmy realizującej ochronę fizyczną
  3. Szczegółowa analiza „Planu Ochrony”, w przypadku braku dokumentu określenie wytycznych w zakresie jego utworzenia.
  4. Ocena prowadzonej analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa obiektów oraz przyjętych rozwiązań ukierunkowanych na ich minimalizację, opracowanie mapy zagrożeń.
  5. Ocena wypracowanych procedur na wypadek zaistnienia sytuacji szczególnych
  6. Ocena gospodarki kluczami
  7. Kompleksowa ocena stanu bezpieczeństwa fizycznego obiektów firmy.
  8. Opracowanie katalogu przedsięwzięć niezbędnych do realizacji w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu ochrony fizycznej, jako kompleksowego narzędzia zarządzającego obiektów firmy, w tym: opracowanie wytycznych w zakresie ochrony fizycznej pomieszczeń newralgicznych w obiektach firmy (pomieszczenia członków Zarządu, osób funkcyjnych, magazyny wyrobów o szczególnej wartości, sale konferencyjne, pomieszczenia serwerowni, inne wskazane pomieszczenia i obiekty) oraz opracowanie wytycznych w zakresie prowadzenia gospodarki kluczami.

audyt_bezpieczeństwa

Polecane Kursy.